Zero to Hero – Dataverse Ques starts Tomorrow Jan 13th @ 12pm Mountain Time – YouTube