Zero to Hero Session 3 – Power Automate Approvals by Thomasz Poszitek – YouTube