Saurav Dhyani – Microsoft Dynamics Navision: Microsoft Dynamics NAV 2018 – API Part 3